எதிர்  விளைவுகளைக் கருதாத நன்மை செய்தலே வீரம்.

-காந்தி