உயர்ந்த தவம் பொறுமை; 
உயர்ந்த ஆயுதம் மன்னிப்பு; 
உயர்ந்த மகிழ்ச்சி திருப்தி.

-குருநானக்