பிரச்சனைகள் தான் மிகப் பெரிய சாதனைகளையும்
மிக உறுதியான வெற்றிகளையும் உருவாக்குகின்றன.

-கென்னடி