எல்லா மனிதனுக்கும் 
அவனவனுக்கு ஏற்ற விலை இருக்கிறது.

-வால்டேர்