ஒரு மனிதனுக்கு விறகாகத் தோன்றுவது
மற்றொரு மனிதனுக்கு உணவாகத் தோன்றும்.

-பியாவ் மவுண்ட்