சட்டம் ஒருபோதும் ஆக்க வேலை எதுவும் செய்ததில்லை.

-ஹென்றி போர்ட்