எந்த ஒரு ஜனநாயக நாட்டுக்கும் 
ஒரே தலைவர் நீண்ட காலம் 
ஆட்சியில் இருப்பது நல்லதல்ல.

-நெல்சன் மண்டேலா