எல்லாருக்கும் சமமாக வாய்ப்புகள் கிடைக்கக் கூடிய, 
ஜனநாயகபூர்வமான, சுதந்திரமான சமூகம் என்ற 
லட்சியத்தையே நான் போற்றி வந்திருக்கிறேன். 
நான் அடைய நினைப்பது அந்த லட்சியத்தைத்தான்; 
நான் வாழ நினைப்பது இந்த லட்சியத்திற்காகத்தான். 
தேவை என்றால் என் உயிரையும் 
துறக்க நினைப்பது இந்த லட்சியத்திற்காகத்தான்.

-நெல்சன் மண்டேலா