நாட்டுடைமையாக்கம் இல்லையென்றால் 
அதிகாரப் பரவலாக்கத்தை மீறியும் 
குறிப்பிட்ட ஓர் இனத்தின் ஆதிக்கம் 
நீடிப்பதைத்  தடுக்க முடியாது.

-நெல்சன் மண்டேலா