உள்ளே நுழையுமுன்
வெளியே வருவதைப் பற்றி
யோசனை செய்.

-அரேபியப் பழமொழி