கடவுள் உனக்கு நிறைய ஆடுகளை கொடுப்பார்,
நீ தான் மந்தையைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

-அல்பேனியப் பழமொழி