துன்பங்கள் தான் மனிதனுக்கு
சிறந்த அனுபவத்தை தருகிறது.

-அஸேன்