தியாகம் தான் வாழ்க்கை.
அது இயற்கை கற்றுத் தரும் பாடம்.

-காந்தி