ஒருவனுடைய மனம் 
தூய்மையாக இல்லாவிட்டால்
பணமோ, வலிமையோ, அழகோ 
அவனுக்குப் பயன்படாது.

-அரிஸ்டாட்டில்