நல்ல குதிரை இடறாது,
நல்ல மனைவி முணுமுணுக்க மாட்டாள்.

-இங்கிலாந்து பழமொழி