வாழ்க்கைக்கு 
பயிற்சி பெறுவதுதான் 
கல்வி.

-வில்மாட்