சுய மரியாதை கல்வி மற்றும் 
அறிவார்ந்த குணங்கள் மட்டுமே
கீழ் தட்டு மக்களை முன்னேற்றும்.

-தந்தை பெரியார்