ஒழுங்காகத் தன்னை நடத்தி, உண்மையை மறைக்காமல்
எல்லாவற்றிலும் நேர்மையை கடை பிடிப்பவனுக்கு
அது ஒரு தனிப்பட்ட பலம் கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன்.

-தந்தை பெரியார்