நானே நானாயிருக்கிறேன்;
அமைதி மயமாய் நின்று
நானே பரம்பொருள் என்று உணர்.

-பைபிள்