எந்த ஒரு எண்ணமும்
வீண் போவதில்லை;
ஒவ்வொரு தீவிர நினைப்பும் 
ஏதாவது ஒரு சமயம் பலன் அளிக்கும்.
எண்ண சக்தி 
ஒருபோதும் வீண் போகாது.

-பகவான் ஸ்ரீரமணர்