உனது நம்பிக்கைப்படி உனக்குச் செய்யப்படும்.

-இயேசு கிறிஸ்து