திருவருள் எங்கிருந்தோ வருவதல்ல;
நம்முள்ளேயே அஃது என்றும் உள்ளது.

- பகவான் ஸ்ரீ ரமணர்