முதலில் நாம் நம்மை பார்ப்போம்;
உலகம் தன்னை அது பார்த்துக் கொள்ளும்.

-பகவான் ஸ்ரீரமணர்