இன்பம் சில சமயம் பாவமாகி விடுகிறது.
பாவம் செய்வதே சிலருக்கு இன்பமாக ஆகிவிடுகிறது.

-பர்ன்ஸ்