உரக்கச் சிரிப்பது உள்ளத்தின் வெறுமையைக் காட்டும்.

-கோல்ட்ஸ்மித்