குற்றத்தை மறைத்து குலவுவதை விட
குற்றத்தை வெளிப்படையாகக் கூறி கடிந்து கொள்தல் சிறப்பு.

-தாமஸ் ஹாபசிஸ்