வேடிக்கைப் பேச்சால் ஒரு நண்பனை இழக்க நேரும்,
ஆனால் அது பகைவனை உண்டாக்காது.

-சிம்மன்ஸ்