நீ எதுவாக இருக்க விரும்புகிறாயோ
அதற்கு அருகில் சென்று விட முனைந்து செயல்படு.

-சாக்ரடீஸ்