பிறரை விமர்சனம் செய்யும் ஒருவன்
தன் சொந்த குண நலன்களையும் வெளிப்படுத்துகிறான்.

-ஜீன்பால்