எங்கே இணக்கமும் உடன்பாடும் இல்லையோ
அங்கே மௌனமே உத்தமம்.

-ஜெயகாந்தன்