இன்பமும் துன்பமும் பணத்தைப் பொறுத்ததல்ல,
மனதைச் சார்ந்தவை.

-பெர்னாட்ஷா