தோல்வி அடைய
படைக்கப் பட்டவன் அல்ல
மனிதன்.

-எர்னெஸ்ட் ஹெமிஸ்வே