குறி பார்த்தால் மட்டும் போதாது.
குறியை வீழ்த்தவும் வேண்டும்.

-இத்தாலியப் பழமொழி