குழந்தையின் பள்ளிக்கூடம்
தாயின் இதயம் தான்.

-துருக்கிப் பழமொழி