கோடித் துக்கமும்
ஒரு குழந்தையின் முகத்தைப்
பார்த்தால் தீரும் .

-இந்தியப் பழமொழி