விரும்புவதை பெற முடியாது,
ஆகையால் பெற முடிவதை விரும்புவோம்.

-டெக்கர்