இல்லாமை என்பது ஒரு இடுக்கண் அன்று.
அது ஓர் வசதியின்மை.

-ஜான் புலோரியோ