ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் 
தீய நினைவுகள் ஏற்படக்கூடிய 
சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு.

- லவேட்டர்