செல்வந்தர்களின் சுகங்கள் என்பவை 
ஏழைகளின் கண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்குபவை.

-புல்லர்