கற்காமல் இருப்பதை விட 
பிறக்காமல் இருப்பதே மேல்.

- பிளாட்டோ