ஒரு குடிமகன் ஆள்பதற்கு மட்டுமல்ல, 
ஆளப்படுவதற்கும் தக்கவனாய் இருத்தல் வேண்டும்.

-அரிஸ்டாட்டில்