அமைதி நிறைந்த அடிமைத் தனத்தை விட 
ஆபத்துடன் கூடிய சுதந்திரமே மேலானது.

-ரூசோ