ஆன்மாவுக்கு கோடை மழை 
கண்ணீர்த் துளிகள் தான்.

-ஐன்ஸ்டீன்