குடிகாரன் 
ருசியை அறியமாட்டான்;
பேசிக்கொண்டே இருப்பவன் 
சிந்தித்துப் பார்க்க மாட்டான்.


- கதே