எளிமையாக வாழப் பழகுங்கள் 
அதனால் எண்ணற்ற நன்மைகள் 
ஏற்படுவது நிச்சயம்.

-ஐன்ஸ்டீன்