பணம் என்பது உப்பு நீர், 
குடிக்க குடிக்கத் தாகம் அதிகமாவதே அதன் தன்மை.

-இங்கர்சால்