இயற்கை கண்ணியமான ஒரு வழிகாட்டி. அதன் வழிச் சுவடைப் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும்.

-மாண்டெயின்