புரிந்து கொள்ளாத போதும் 
பொறாமைப் படும்போதும் 
மனிதன் 
மற்றவனை முட்டாளாகக் 
கருதி விடுகிறான்.

-சாக்ரடீஸ்