விவேகம் மிதமிஞ்சி விட்டால் 
விவேகியும் முட்டாளாகி விடுவான்.

- எமெர்சன்