உண்மை பேசுவதில் ஒரு சௌகர்யம் உண்டு. 
பேசியதை நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டியதில்லை.

-லெட்டேர்மான்